Regulamin

Regulamin
Królewskiego Turnieju Tańców Polskich
Wilanów 2018
 12 – 13 maja 2018 r.

I. CELE KONKURSU
1. Pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego.
2. Popularyzacja tańców polskich.
3. Kształtowanie poczucia estetyki i rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży tańcami polskimi.
4. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Wymiana doświadczeń i konsolidowanie środowisk tanecznych.

II. ORGANIZATOR
Centrum Kultury Wilanów

III. PATRONAT
Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®,
Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

IV. TERMIN
12 – 13 maja 2018 r.

V. MIEJSCE
Hala Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego,
ul. Wiertnicza 26

VI. KATEGORIE WIEKOWE I REPERTUAR TAŃCÓW
Kat. I 7 – 9 lat /2008, 2009, 2010/ – polka, krakowiak,
Kat. II 10 – 12 lat /2005, 2006, 2007/ – polka, krakowiak,
Kat. III 13 – 15 lat /2002, 2003, 2004/ – polka, krakowiak, oberek,
Kat. IV 16 – 18 lat /1999, 2000, 2001/ – krakowiak, oberek, kujawiak, mazur,
Kat. V 19 – 26 lat /1991 – 1998/ – krakowiak, oberek, kujawiak, mazur,
Kat. VI 27 – 39 lat /1978 – 1990/ – oberek, kujawiak, mazur,
Kat. VII 40 lat i powyżej /do 1977/- kujawiak, mazur;

O przynależności do kategorii wiekowych II, III, IV, V decyduje rok urodzenia osoby starszej w parze. Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7 – 9 lat. Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27 – 39 lat, zaś osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27-39 lat) nie może być mieć mniej niż 19 lat. Prawo startu w kategorii VII mają wyłącznie wykonawcy w wieku 40 lat i powyżej.

Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia (patrz powyżej).

Pary rywalizują w następujących klasach:
w kategorii I  – klasa A–I, B-I, C-I
w kategorii II  – klasa A-II, B-II, C-II
w kategorii III  – klasa A-III, B-III, C-III
w kategorii IV  – klasa A-IV, B-IV, C-IV
w kategorii V  – klasa S, A-V, B-V, S13
w kategorii VI  – klasa Hobby, klasa A i S13
w kategorii VII  – klasa Hobby, klasa A

Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor.
W przypadku stwierdzenia przez organizatora turnieju nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana.
Każdy tańczący w turniejach tańców polskich posiada książeczkę startową, w której zamieszczane są informacje dotyczące kariery zawodniczej.

VII. PRZEPISY DOTYCZĄCE PAR TANECZNYCH
Na parkiecie obowiązuje tzw. pierwszy kierunek tańczenia (przeciwny do ruchu wskazówek zegara) oraz zasada „pozwól także tańczyć innym”.
Para, która po dwukrotnym wywołaniu przez prowadzącego turniej nie zgłosi się na parkiet, nie będzie oceniana w tym tańcu (w klasyfikacji tego tańca otrzyma ostatnie miejsce).
Para, która z uzasadnionego powodu przerwie swoją prezentację po upływie połowy czasu jego trwania, będzie oceniana. W przypadkach wątpliwych decyduje sędzia główny.
Upadek pary wynikający z przypadku losowego nie będzie powodem obniżenia oceny.
O liczbie par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
Sędzia główny w porozumieniu organizatorem turnieju i sędzią skrutinerem ma prawo zmienić kolejność rund w czasie trwania turnieju.
W zależności od liczby par w poszczególnych kategoriach i klasach odbędą się eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

VIII. SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁÓW W KLASIE „A” KATEGORII: IV, V
Każda z par finałowych rozpoczyna rywalizację od 64 taktowego popisu solowego krakowiaku w Kat. IV i w mazurze w Kat. V. Wyboru tańców oraz ich przypisanie do Turnieju dokonało Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®. Finały rozgrywają się przy muzyce na żywo.

IX. ZASADY SĘDZIOWANIA
Komisja sędziowska składać się będzie z pięciu sędziów oceniających (w tym sędzia główny) oraz sędziego skrutinera.
Skład komisji sędziowskiej zatwierdzony jest przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
Obliczanie punktów odbywać się będzie systemem „Skating”.
W pierwszej kategorii wiekowej sędziowanie jest niejawne – łącznie z rundą finałową.

X. KRYTERIA OCEN
Ocena par tanecznych dokonywana jest wg. kryteriów ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF®: muzykalność, styl i charakter tańca, technika taneczna, ogólny wyraz artystyczny, przestrzeganie repertuaru.

XI. FORMUŁA OTWARTA
W przypadku braku przewidzianej regulaminem liczby par w klasach (minimum 3 pary w każdej klasie) dopuszcza się rozgrywanie turniejów w klasie open i wspólny start par posiadających różne klasy. W rywalizacji w formule otwartej nie będą przyznawane punkty rankingowe i klasowe, o czym prowadzący turniej ma obowiązek poinformować pary i publiczność.

XII. ROZPOCZĘCIE TURNIEJU
Turniej rozpocznie się polonezem i dlatego wymagana jest umiejętność wykonywania podstawowego kroku poloneza oraz znajomość figur w obrębie jednej pary.

XIII. MUZYKA
Prezentacje odbywać się będą do muzyki mechanicznej o frazach 8-taktowych
(4 takty wstępu). Czas trwania każdego tańca wynosi ok. 2 min.

XIV. KOSTIUM
Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

XV. NAGRODY
Wszystkie pary otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Pary finałowe w najwyższych klasach poszczególnych kategorii otrzymają dyplomy i nagrody w zależności od zajętego miejsca. Pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy.

XVI. ZGŁOSZENIA
Należy dokonać poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: tancepolskie@kulturawilanow.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2018 r.

Telefony kontaktowe:
w sprawach organizacyjnych:    Stanisława Kiełbiewska      tel. 662 243 242
w sprawach artystycznych:         Łukasz Neter             tel. 663 472 768